Vantaan A‑kilta

Tervetuloa Vantaan A‑killan kotisivuille!

Yhdistys

Kil­ta­toi­min­ta ja koro­na!

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mia on koko Uudel­la­maal­la yhä leviä­mis­vai­hees­sa ja jo mar­ras­kuus­sa anne­tut alu­eel­li­set rajoi­tuk­set ovat voi­mas­sa tam­mi­kuun lop­puun asti. Täs­tä syys­tä jou­dum­me vali­tet­ta­vas­ti pitä­mään toi­mi­paik­kam­me Röm­pe­rin ja Löy­dös­tu­van sul­jet­tui­na 31.1.2021 asti.
Vaik­ka ovem­me ovat sul­jet­tui­na, olem­me tuke­nan­ne seu­raa­vil­la tavoil­la:
  • Ysi­vi­sa arki­aa­mui­sin kokoon­tuu Discor­dis­sa klo 9.00 (osa­not­ta­jia on ollut todel­la vähän, pide­tään visa käyn­nis­sä vie­lä ensi vii­kon ja pää­te­tään jat­kos­ta sen jäl­keen) Link­ki: https://discord.gg/qfrFcPH
  • Kes­kus­te­lu­ryh­mät Zoo­mis­sa maa­nan­tai­na ja tors­tai­na klo 10 (lope­te­taan ilta­päi­vä­ryh­mät osal­lis­tu­jien vähyy­den vuok­si) HUOM! to 14.1. ei kes­kus­te­lu­ryh­mää. Link­ki: https://us02web.zoom.us/j/7969482488
  • Ruo­ka­ja­ko Röm­pe­ris­sä ja Löy­dös­tu­val­la tiis­tai­sin klo 11–12
  • Uute­na kokei­lu­na yhdes­sä ulkoilua/kävelyä tiis­tai­sin klo 10–11, läh­tö Röm­pe­ris­tä Peten ja Löy­dös­tu­val­ta Iinan joh­dol­la
Muis­ta, että kil­taoh­jaa­jat Iina p. 050 301 2007 ja Pete p. 050 475 68 95 ovat tavoi­tet­ta­vis­sa puhe­li­mit­se arki­päi­vi­sin ja voi­vat sopia myös kah­den­kes­ki­siä tapaa­mi­sia tur­va­vä­lin ja tur­val­li­suu­den huo­mioi­den.
Otam­me myös mie­lel­läm­me huo­mioon kaik­ki idean­ne, toi­veen­ne ja ehdo­tuk­sen­ne, joil­la voim­me lisä­tä iloa, voi­maa ja tukea arkeen­ne.
Ole roh­keas­ti yhtey­des­sä,
toi­voo Van­taan A‑killan väki

Tule viih­ty­mään muka­vaan ja päih­teet­tö­mään seu­raan!

Kun tun­net tar­vet­ta hyvään oloon ja päih­teet­tö­mään seu­raan olem­me juu­ri sinua var­ten. Meil­le kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta. Löy­dät meil­tä ver­tais­tu­kea toi­pu­mi­seen ja monen­lais­ta teke­mis­tä, haluat­pa tou­hu­ta yksin tai poru­kas­sa. Kaik­ki toi­min­tam­me on vapaa­eh­tois­ta ja vaih­toeh­to­ja osal­lis­tu­mi­seen riit­tää. Meil­lä on tar­jo­ta apua ja neu­vo­ja myös eri­lai­sis­sa arjen asiois­sa. Älä enää epä­röi, tule tutus­tu­maan mei­hin ja toi­min­taam­me Tik­ku­ri­laan ja Myyr­mä­keen.

Ver­tais­toi­min­nan lisäk­si meil­lä on tar­jo­ta päih­tee­tön­tä tuet­tua asu­mis­ta Van­taan Aso­las­sa sekä kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan pal­ve­lui­ta Tik­ku­ri­las­sa.

A‑kiltatoiminnan perustehtävä on päihteettömän elämäntavan tukeminen.
Terveys ja hyvinvointi on yhteinen asiamme.

WEB SIVU KUWA

Toiminta

Toi­min­ta ‑sivul­la tie­do­te­taan sään­nöl­li­ses­tä toi­min­nas­ta ja viik­ko-ohjel­mis­ta eri toi­mi­pis­teis­säm­me. 

Kuntouttava työtoiminta

Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta paran­taa elä­män­hal­lin­taa ja lisää mah­dol­li­suuk­sia työl­lis­tyä. 

Asumispalvelut

Kil­ta­ko­ti on Van­taan A‑kil­ta ry:n päih­tee­tön tue­tun asu­mi­sen kun­tout­ta­va yhtei­sö asunn­ot­to­mil­le van­taa­lai­sil­le.

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A‑kilta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01370 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 9–14

toimisto@vantaan-a-kilta.fi

A‑kilta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 (klo 20:een mah­dol­lis­ten vapaa­eh­tois­ten voi­mal­la) ja vii­kon­lop­pui­sin klo 12–18

Val­vo­ja­pu­he­lin 041–364 3559
Täs­tä nume­ros­ta voit arki­sin klo 16 jäl­keen var­mis­taa aukio­lon.
Vii­kon­lop­pui­sin tie­dus­te­lut klo 12 jäl­keen
Mikä­li nume­roon ei vas­ta­ta Röm­pe­ri on sul­jet­tu.

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A‑kilta ry, Löy­dös­tie 4,
01600 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 10 — 14 

Löy­dös­tu­pa on auki ma – pe klo 9 – 15

kotisivut: