Vantaan A‑kilta

Tervetuloa Vantaan A‑killan kotisivuille!

Yhdistys

Toi­min­nal­li­suut­ta A‑killassa!

 

Tule ja tutus­tu! A‑killassa muka­na olo on päih­tee­tön­tä yhdes­sä­oloa ja toi­min­taa. Tule käy­mään toi­mi­pai­kois­sam­me Röm­pe­ris­sä (Tik­ku­ri­la) ja Löy­dös­tu­pa (Myyr­mä­ki).

Toi­min­tam­me on toi­siam­me huo­mioi­vaa ren­toa yhdes­sä­oloa. Ver­tai­suus, koke­mus­asian­tun­ti­juus ja toi­min­ta ovat A‑kiltatoiminnan ydintä.

Vää­rää syy­tä tul­la käy­mään ei ole! Kup­pi kah­via, aamui­nen ysi­vi­sa, bil­jar­dia ja päih­tee­tön­tä seu­raa. Jutus­te­lu mui­den kans­sa piris­tää arkea.

Ajan­koh­tais­ta tie­toa toi­min­nas­tam­me löy­dät Facebookista.

Päih­tee­tön päi­vä on pää­sy­lip­pu toimintaamme.,

 

Röm­pe­ri avoin­na arki­sin 8–16

 

Löy­dös­tu­pa avoin­na arki­sin 9–15

 

 

Pide­tään huol­ta – ja yhteyttä!

Van­taan A‑killan sakki

A‑kiltatoiminnan perustehtävä on päihteettömän elämäntavan tukeminen.
Terveys ja hyvinvointi on yhteinen asiamme.

WEB SIVU KUWA

Toiminta

Toi­min­ta ‑sivul­la tie­do­te­taan sään­nöl­li­ses­tä toi­min­nas­ta ja viik­ko-ohjel­mis­ta eri toimipisteissämme. 

Kuntouttava työtoiminta

Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta paran­taa elä­män­hal­lin­taa ja lisää mah­dol­li­suuk­sia työllistyä. 

Asumispalvelut

Kil­ta­ko­ti on Van­taan A‑kil­ta ry:n päih­tee­tön tue­tun asu­mi­sen kun­tout­ta­va yhtei­sö asunn­ot­to­mil­le vantaalaisille.

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A‑kilta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01370 Vantaa

A‑kilta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A‑kilta ry, Löy­dös­tie 4D,
01600 Vantaa 

Löy­dös­tu­pa on auki
ma – pe klo 9 – 15

kotisivut: