Vantaan A-kilta

Tervetuloa Vantaan A-killan kotisivuille!

Yhdistys

 

Kesäkuussa tavataan!

(päi­vi­tet­ty 25.5.)

Koro­na­pan­de­mia aiheut­taa huo­mat­ta­via muu­tok­sia päih­teet­tö­mien päi­vä­toi­min­ta­kes­kus­tem­me aukio­loon ja toi­min­taan. Varau­dum­me päi­vä­kes­kuk­sis­sa, käy­tän­nön jär­jes­te­lyin ja ohjeis­tuk­sin, koro­na­tar­tun­to­jen tor­ju­mi­seen. Tär­ke­ää on, että kukin päi­vä­kes­kuk­sis­sa vie­rai­le­va toi­mii vas­tuul­li­ses­ti ja annet­tu­jen ohjei­den mukaan. Päi­vä­kes­kus­ten ulko­ti­lat ja puu­tar­ha ovat käy­tös­sä. Lisääm­me mah­dol­li­suuk­sia viih­tyä ulko­na sääl­lä kuin sääl­lä. Suun­taam­me toi­min­taam­me ene­ne­väs­ti luon­toon.

Lie­väs­ti­kin fluns­sa­oi­rei­se­na on pysyt­tä­vä pois­sa päi­vä­toi­min­ta­kes­kuk­sis­ta. Kun­kin vie­rai­li­jan on huo­leh­dit­ta­va 1–2 met­rin tur­va­vä­lis­tä ja hyväs­tä käsi­hy­gie­nias­ta. Mikä­li täy­tyy aivas­taa tai yskiä, on se teh­tä­vä ker­ta­käyt­töi­seen nenä­lii­naan tai hihaan. Nou­da­ta eri­tyis­tä huo­lel­li­suut­ta, jos kuu­lut ris­ki­ryh­mään, olet yli 70-vuo­tias, jos talou­des­sa­si asuu ris­ki­ryh­mään kuu­lu­va, tai jos tapaat ris­ki­ryh­mään kuu­lu­via.

Nou­da­tam­me koro­na­pan­de­mian hal­lin­nan suh­teen Suo­men hal­li­tuk­sen ja viran­omais­ten anta­mia suo­si­tuk­sia. Vähäi­set­kin fluns­sa­oi­reet ovat ris­ki toi­min­nan jat­ka­mi­sel­le. Todet­tu koro­na­tar­tun­ta joh­taa altis­tu­nei­den 14 vrk:n karan­tee­niin. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa ovien sul­ke­mis­ta uudel­leen.

Han­kim­me nenä-suusuo­jai­mia päi­vä­toi­min­ta­kes­kuk­sis­sa käy­tet­tä­vik­si. Suo­sit­te­lem­me nenä-suusuo­jai­mia käy­tet­tä­väk­si kai­kis­sa lähi­kon­tak­teis­sa, jois­sa tur­va­vä­lin pitä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta.

Röm­pe­ri avoin­na 1.6 alkaen seu­raa­vas­ti: maa­nan­tai – per­jan­tai klo 9–14, osal­lis­tu­ja­ra­joi­tus 50 hen­ki­löä ker­ral­laan (sisä- ja ulko­ti­lat). Lou­nas­ruo­kai­lu ja Yhtei­sen pöy­dän ruo­ka-apu ovat tauol­la. Kah­vi­tar­joi­lu klo 9, 11 ja 13. Poik­keuk­sel­li­set aukio­loa­jat ja rajoi­tuk­set ovat voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Löy­dös­tu­pa avoin­na 2.6. alkaen seu­raa­vas­ti: tiis­tai – tors­tai klo 9–15, osal­lis­tu­ja­ra­joi­tus 15 hen­ki­löä ker­ral­laan. Meneil­lään ole­va put­ki- ja vie­mä­ri­re­mont­ti vai­kut­taa toi­min­taan jos­sa­kin mää­rin. Poik­keuk­sel­li­set aukio­loa­jat ja rajoi­tuk­set ovat voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

_____________________________________________________________________________________

Tule viih­ty­mään muka­vaan ja päih­teet­tö­mään seu­raan!

Kun tun­net tar­vet­ta hyvään oloon ja päih­teet­tö­mään seu­raan olem­me juu­ri sinua var­ten. Meil­le kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta. Löy­dät meil­tä ver­tais­tu­kea toi­pu­mi­seen ja monen­lais­ta teke­mis­tä, haluat­pa tou­hu­ta yksin tai poru­kas­sa. Kaik­ki toi­min­tam­me on vapaa­eh­tois­ta ja vaih­toeh­to­ja osal­lis­tu­mi­seen riit­tää. Meil­lä on tar­jo­ta apua ja neu­vo­ja myös eri­lai­sis­sa arjen asiois­sa. Älä enää epä­röi, tule tutus­tu­maan mei­hin ja toi­min­taam­me Tik­ku­ri­laan ja Myyr­mä­keen.

Ver­tais­toi­min­nan lisäk­si meil­lä on tar­jo­ta päih­tee­tön­tä tuet­tua asu­mis­ta Van­taan Aso­las­sa sekä kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan pal­ve­lui­ta Tik­ku­ri­las­sa.

 
Kiin­nos­taa­ko koke­mus­asian­tun­ti­jak­si kou­lut­tau­tu­mi­nen?

Vantaan A-Killan kokemusasiantuntijakoulutuksen haku on alkanut!

 

Kou­lu­tuk­sen hakuai­ka 25.5.2020–18.6.2020

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä KoKoA ry:n ja Van­taan kau­pun­gin kans­sa. Kou­lu­tuk­sen run­ko poh­jau­tuu KoKoA ry:n kou­lu­tus­suo­si­tuk­siin ja on rää­tä­löi­ty sopi­maan Van­taan kau­pun­gin pal­ve­lu­ra­ken­tei­siin sekä tar­pei­siin unoh­ta­mat­ta kou­lu­tet­ta­van omaa kas­vu­mat­kaa koke­mus­asian­tun­ti­jak­si. Kou­lu­tus on osa Koke­mus­asian­tun­ti­ja­pank­ki-han­ket­ta (STEA 2020–2022). Hank­kees­sa luo­daan pank­ki, jon­ka avul­la väli­te­tään koke­mus­asian­tun­ti­joi­den osaa­mis­ta jul­ki­sen sek­to­rin sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin muun muas­sa asia­kas- ja kehit­tä­mis­työ­hön.

120h koke­mus­asia­tun­ti­ja­kou­lu­tus alkaa 1.9.2020 ja päät­tyy 12.1.2021 lop­puse­mi­naa­riin.

Kuin­ka haet kou­lu­tuk­seen:
Alla ole­van lin­kin kaut­ta saat lisä­tie­to­ja kou­lu­tuk­ses­ta sekä haku­lo­mak­keen. Haku­lo­mak­keen voi täyt­tää säh­köi­ses­ti.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

Han­ke­työn­te­ki­jä
(KAT-kou­lu­tus­vas­taa­va):
Kat­ri Sal­mi
+358 503211577
katri.salmi@vantaan-a-kilta.fi

A-kiltatoiminnan perustehtävä on päihteettömän elämäntavan tukeminen.
Terveys ja hyvinvointi on yhteinen asiamme.

WEB SIVU KUWA

Toiminta

Toi­min­ta -sivul­la tie­do­te­taan sään­nöl­li­ses­tä toi­min­nas­ta ja viik­ko-ohjel­mis­ta eri toi­mi­pis­teis­säm­me. 

Kuntouttava työtoiminta

Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta paran­taa elä­män­hal­lin­taa ja lisää mah­dol­li­suuk­sia työl­lis­tyä. 

Asumispalvelut

Kil­ta­ko­ti on Van­taan A-kil­­ta ry:n päih­tee­tön tue­tun asu­mi­sen kun­tout­ta­va yhtei­sö asunn­ot­to­mil­le van­taa­lai­sil­le.

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A-kil­ta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01380 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 9–14

toimisto@vantaan-a-kilta.fi

A-kil­ta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 (klo 20:een mah­dol­lis­ten vapaa­eh­tois­ten voi­mal­la) ja vii­kon­lop­pui­sin klo 12–18

Val­vo­ja­pu­he­lin 041–364 3559
Täs­tä nume­ros­ta voit arki­sin klo 16 jäl­keen var­mis­taa aukio­lon.
Vii­kon­lop­pui­sin tie­dus­te­lut klo 12 jäl­keen
Mikä­li nume­roon ei vas­ta­ta Röm­pe­ri on sul­jet­tu.

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A-kil­ta ry, Löy­dös­tie 4,
01600 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 10 — 14 

Löy­dös­tu­pa on auki ti – to klo 9 – 15

kotisivut: