Vantaan A‑kilta

Tervetuloa Vantaan A‑killan kotisivuille!

Yhdistys

Kil­ta­toi­min­ta ja koro­na!

Van­taan A‑kilta on yhtei­sö­pa­la­ve­ris­saan 23.11.2020 laa­ti­nut yhtei­set koro­naoh­jeet:

  • Edel­ly­täm­me mas­kin käyt­töä Röm­pe­ris­sä ja Löy­dös­tu­val­la. Mikä­li ter­vey­del­li­set syyt edel­lyt­tä­vät voit käyt­tää mas­kin sijaan visii­riä. Tar­joam­me mas­ke­ja vie­rai­lusi ajak­si.
  • Osal­lis­tu­ja­ra­joi­tus 20 hen­ki­löä.
  • Fluns­sa- ja vat­sa­oi­rei­se­na (ym. koro­na­oi­reet) päi­vä­toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta.
  • Tul­les­sa­si A‑kiltaan pese käte­si huo­lel­li­ses­ti vedel­lä ja saip­pual­la.
  • Huo­leh­di käsi­hy­gie­nias­ta koko vie­rai­lusi ajan.
  • Huo­leh­di 2–1 met­rin tur­va­vä­leis­tä.
  • Yski ker­ta­käyt­töi­seen nenä­lii­naan, hui­viin tai hihaan – ota etäi­syyt­tä toi­siin.
  • Työn­te­ki­jät toi­mi­vat esi­merk­kei­nä mas­kien käy­tös­sä.
  • Suo­sit­te­lem­me lataa­maan Koro­na­vilk­ku-sovel­luk­sen.
Mikäli olet käynyt A‑killan toimipaikoissa, sinulla todetaan korona tai olet altistunut, noudata saamiasi ohjeita.
Kerrothan meille asiasta mahdollisimman pian. 
Kiitos!

Röm­pe­ri avoin­na arki­sin 8–16, ilto­jen ja vii­kon­lop­pu­jen aukio­lot riip­pu­vai­sia vapaa­eh­toi­sis­ta. Lou­nas­tar­joi­lu (3€) klo 11:00.

Löy­dös­tu­pa avoin­na arki­sin 9–15

 


Tule viih­ty­mään muka­vaan ja päih­teet­tö­mään seu­raan!

Kun tun­net tar­vet­ta hyvään oloon ja päih­teet­tö­mään seu­raan olem­me juu­ri sinua var­ten. Meil­le kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta. Löy­dät meil­tä ver­tais­tu­kea toi­pu­mi­seen ja monen­lais­ta teke­mis­tä, haluat­pa tou­hu­ta yksin tai poru­kas­sa. Kaik­ki toi­min­tam­me on vapaa­eh­tois­ta ja vaih­toeh­to­ja osal­lis­tu­mi­seen riit­tää. Meil­lä on tar­jo­ta apua ja neu­vo­ja myös eri­lai­sis­sa arjen asiois­sa. Älä enää epä­röi, tule tutus­tu­maan mei­hin ja toi­min­taam­me Tik­ku­ri­laan ja Myyr­mä­keen.

Ver­tais­toi­min­nan lisäk­si meil­lä on tar­jo­ta päih­tee­tön­tä tuet­tua asu­mis­ta Van­taan Aso­las­sa sekä kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan pal­ve­lui­ta Tik­ku­ri­las­sa.

A‑kiltatoiminnan perustehtävä on päihteettömän elämäntavan tukeminen.
Terveys ja hyvinvointi on yhteinen asiamme.

WEB SIVU KUWA

Toiminta

Toi­min­ta ‑sivul­la tie­do­te­taan sään­nöl­li­ses­tä toi­min­nas­ta ja viik­ko-ohjel­mis­ta eri toi­mi­pis­teis­säm­me. 

Kuntouttava työtoiminta

Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta paran­taa elä­män­hal­lin­taa ja lisää mah­dol­li­suuk­sia työl­lis­tyä. 

Asumispalvelut

Kil­ta­ko­ti on Van­taan A‑kil­ta ry:n päih­tee­tön tue­tun asu­mi­sen kun­tout­ta­va yhtei­sö asunn­ot­to­mil­le van­taa­lai­sil­le.

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A‑kilta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01370 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 9–14

toimisto@vantaan-a-kilta.fi

A‑kilta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 (klo 20:een mah­dol­lis­ten vapaa­eh­tois­ten voi­mal­la) ja vii­kon­lop­pui­sin klo 12–18

Val­vo­ja­pu­he­lin 041–364 3559
Täs­tä nume­ros­ta voit arki­sin klo 16 jäl­keen var­mis­taa aukio­lon.
Vii­kon­lop­pui­sin tie­dus­te­lut klo 12 jäl­keen
Mikä­li nume­roon ei vas­ta­ta Röm­pe­ri on sul­jet­tu.

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A‑kilta ry, Löy­dös­tie 4,
01600 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 10 — 14 

Löy­dös­tu­pa on auki ma – pe klo 9 – 15

kotisivut: