Vantaan A‑kilta

Tervetuloa Vantaan A‑killan kotisivuille!

Yhdistys

Toiminnallista kesää A‑killassa!

 

A‑killan kesä on päih­tee­tön­tä yhdes­sä­oloa ja toi­min­taa. Vapaa­eh­tois­ten mah­dol­lis­ta­mat ilta- ja vii­kon­lop­puau­kio­lot mah­dol­lis­ta­vat mm. EM-jal­ka­pal­lon ja Formula1:n seu­raa­mi­sen yhdes­sä. Tule mukaan kisa­kat­so­moon! Kesä­kuu tuo tul­les­saan myös A‑kiltaillat Löy­dös­tu­val­la ja Römperissä.

Koro­nae­pi­de­mian suh­teen nou­da­tam­me viran­omais­oh­jei­ta. Oireet­to­muus on osal­lis­tu­mi­sen edel­ly­tys. Huo­leh­dim­me tur­va­vä­leis­tä tai käy­täm­me mas­ke­ja sisä­ti­lois­sa. A‑kilta tar­jo­aa maskit.

 

Röm­pe­ri avoin­na arki­sin 8–16

  • lisä­tie­to­ja kil­taoh­jaa­ja Pet­ri 050 4756 895
  • Röm­pe­rin har­ras­te­ti­lat ovat käy­tet­tä­vis­sä remon­tit huomioiden

 

Löy­dös­tu­pa avoin­na arki­sin 9–15

  • lisä­tie­to­ja kil­taoh­jaa­ja Iina 050 3012 007

 

Pide­tään huol­ta – ja yhteyttä!

Van­taan A‑killan sakki

A‑kiltatoiminnan perustehtävä on päihteettömän elämäntavan tukeminen.
Terveys ja hyvinvointi on yhteinen asiamme.

WEB SIVU KUWA

Toiminta

Toi­min­ta ‑sivul­la tie­do­te­taan sään­nöl­li­ses­tä toi­min­nas­ta ja viik­ko-ohjel­mis­ta eri toimipisteissämme. 

Kuntouttava työtoiminta

Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta paran­taa elä­män­hal­lin­taa ja lisää mah­dol­li­suuk­sia työllistyä. 

Asumispalvelut

Kil­ta­ko­ti on Van­taan A‑kil­ta ry:n päih­tee­tön tue­tun asu­mi­sen kun­tout­ta­va yhtei­sö asunn­ot­to­mil­le vantaalaisille.

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A‑kilta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01370 Vantaa

A‑kilta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 

Vapaa­eh­toi­sen puhe­lin 041–364 3559
Täs­tä nume­ros­ta voit arki­sin klo 16 jäl­keen var­mis­taa aukiolon.
Vii­kon­lop­pui­sin tie­dus­te­lut klo 12 jälkeen
Mikä­li nume­roon ei vas­ta­ta Röm­pe­ri on suljettu.

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A‑kilta ry, Löy­dös­tie 4D,
01600 Vantaa 

Löy­dös­tu­pa on auki
ma – pe klo 9 – 15

kotisivut: