Vantaan A‑kilta

Tervetuloa Vantaan A‑killan kotisivuille!

Yhdistys

TIEDOTE 3.3.2021

Van­taan A‑kilta tie­dot­taa mah­dol­li­ses­ta koro­na-altis­tuk­ses­ta per­jan­tai­na 26.2.2021 Vil­la Grön­ber­gin gril­laus­ta­pah­tu­mas­sa.

Tapah­tu­maan on osal­lis­tu­nut hen­ki­lö, joka on anta­nut posi­tii­vi­sen koro­na­näyt­teen tiis­tai­na 2.3.2021. Hen­ki­lön koro­na­oi­reet ovat alka­neet maa­nan­tai­na ilta­päi­väl­lä. THL:n mukaan ”tar­tun­nan saa­nut hen­ki­lö voi levit­tää virus­ta eteen­päin jo 1–2 vuo­ro­kaut­ta ennen oirei­den alka­mis­ta”. Tämän tie­don valos­sa tapah­tu­maan osal­lis­tu­neet eivät siis ole altis­tu­neet.

Tilan­ne koro­na­jäl­ji­tyk­ses­sä on täl­lä het­kel­lä ruuh­kau­tu­nut pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Näin ollen emme ole saa­neet tar­kem­pia toi­min­taoh­jei­ta. Ilmoi­tam­me mah­dol­li­sis­ta toi­men­pi­teis­tä tar­vit­taes­sa.

Mikä­li olet osal­lis­tu­nut tapah­tu­maan ja sinul­la ilme­nee vähäi­siä­kin koro­na­oi­rei­ta, hakeu­du koro­na­tes­tiin välit­tö­mäs­ti.


A‑kiltatoiminta ja korona!

 

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mia on edel­leen uhka­nam­me. Viruk­sen uudet päi­vi­tyk­set ovat entis­tä ärhä­käm­piä. Pidäm­me yllä toi­voa parem­mas­ta mah­dol­lis­ta­mal­la toi­min­taa viran­omais­ra­joi­tus­ten ja suo­si­tus­ten sal­li­mis­sa rajois­sa. Löy­dös­tu­pa on edel­leen sul­jet­tu­na hel­mi­kuun lop­puun.

Oireet­to­muus on osal­lis­tu­mi­sen edel­ly­tys.

Pese käte­si huo­lel­li­ses­ti heti saa­vut­tua­si.

Huo­leh­di käyt­tä­mie­si väli­nei­den puh­dis­ta­mi­ses­ta.

Edel­ly­täm­me mas­kin käyt­töä.

Mas­ke­ja saat käyt­töö­si.

Väl­tä ryh­mä­muo­tois­ta kokoon­tu­mis­ta.

Hen­ki­lö­koh­tais­ta ohjaus­ta koro­na-asiois­sa.  

 

Röm­pe­ri, maa­nan­tai 15.2 alkaen

Röm­pe­rin toi­mi­ti­lat ovat rajoi­te­tus­sa varaus­käy­tös­sä. Kes­ki­ker­ros ja ylä­ker­ta ovat käy­tös­sä säh­kö­rem­pan sal­li­mis­sa rajois­sa. Puu­työ­vers­tas ja maa­laa­mo ovat tois­tai­sek­si sul­jet­tu (säh­kö­remp­pa).

Har­ras­te­ti­lo­ja voit vara­ta kes­ki­viik­koa (ret­ki­päi­vä) lukuun otta­mat­ta muik­si arki­päi­vik­si: aamu­vuo­ro 9–11:30 tai ilta­päi­vä­vuo­ro 12:30–15.

Seu­raa­vat tilat ovat varat­ta­vis­sa:

 

Punt­ti­sa­li (1 hlö)

Bän­di­huo­ne (1–2 hlö)

Pom­ma­ri, puu­työt, maa­laus ym. (1–2 hlö)

Suih­ku ja sau­na (1 hlö)

Bil­jar­di (1–2 hlö)

Pin­gis (1–2 hlö)

TV-nurk­ka (1–2 hlö)

Käsi­työ­huo­ne (1–2 hlö)

Tie­to­ko­neet (1 hlö)

Kir­jas­to, Darts ym. (1–2 hlö)

  • Enin­tään 10 hen­ki­löä ker­ral­laan
  • Osal­lis­tu­mis­va­rauk­set: Kati 050 360 22 33

 

Muu­ta toi­min­taa

  • Gril­li­per­jan­tai

Mak­ka­raa, ter­ma­ri­kah­via ja piha­pe­le­jä.

Löy­dös­tu­van ja Röm­pe­rin pihoil­la per­jan­tai­sin klo 11.

  • Kes­ki­viik­ko­ret­ki

Hel­mi-maa­lis­kuus­sa kes­ki­viik­ko­ret­ki Kera­van­jär­ven lei­ri­kes­kuk­seen.

Kat­so tar­kem­pi ret­ki-ilmoi­tus Face­boo­kis­ta.

Kul­je­tus: Löy­dös­tu­pa klo 8:30 ja Röm­pe­ri klo 9:00 (ja 9:30).

Ennak­koil­moit­tau­tu­mi­nen!

  • Ysi­vi­sa

Arki­aa­mui­sin Discor­dis­sa klo 9.

https://discord.gg/qfrFcPH

  • Kes­kus­te­lu­ryh­mät

Zoo­mis­sa maa­nan­tai ja tors­tai klo 10.

Voit osal­lis­tua tue­tus­ti Röm­pe­ris­sä (lait­teet ja opastus/ Kati 050 360 22 33).

Link­ki: https://us02web.zoom.us/j/7969482488

  • Ruo­ka­ja­ko

Röm­pe­ris­sä ja Löy­dös­tu­val­la tiis­tai­sin klo 11–12.

  • Mitä muu­ta?

Ehdo­ta toi­min­taa!

Mitä yhteis­tä teke­mis­tä net­tia­lus­toil­la: shak­ki­ryh­mä, levy­raa­ti, jää­kiek­ko tai kort­ti­ryh­mä? Ole yhtey­des­sä Peteen tai Iinaan.

 

Kil­taoh­jaa­jat Iina 050 301 2007 ja Pete 050 475 6895 ovat tavoi­tet­ta­vis­sa arki­päi­vi­sin.

Voit sopia kah­den­kes­ki­siä tapaa­mi­sia Löy­dös­tu­val­le ja Röm­pe­riin.

Mas­ke­ja löy­tyy vie­rai­lusi ajak­si.

 

Pide­tään huol­ta – ja yhteyt­tä!

Van­taan A‑killan sak­ki

 

A‑kiltatoiminnan perustehtävä on päihteettömän elämäntavan tukeminen.
Terveys ja hyvinvointi on yhteinen asiamme.

WEB SIVU KUWA

Toiminta

Toi­min­ta ‑sivul­la tie­do­te­taan sään­nöl­li­ses­tä toi­min­nas­ta ja viik­ko-ohjel­mis­ta eri toi­mi­pis­teis­säm­me. 

Kuntouttava työtoiminta

Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta paran­taa elä­män­hal­lin­taa ja lisää mah­dol­li­suuk­sia työl­lis­tyä. 

Asumispalvelut

Kil­ta­ko­ti on Van­taan A‑kil­ta ry:n päih­tee­tön tue­tun asu­mi­sen kun­tout­ta­va yhtei­sö asunn­ot­to­mil­le van­taa­lai­sil­le.

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A‑kilta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01370 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 9–14

toimisto@vantaan-a-kilta.fi

A‑kilta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 (klo 20:een mah­dol­lis­ten vapaa­eh­tois­ten voi­mal­la) ja vii­kon­lop­pui­sin klo 12–18

Val­vo­ja­pu­he­lin 041–364 3559
Täs­tä nume­ros­ta voit arki­sin klo 16 jäl­keen var­mis­taa aukio­lon.
Vii­kon­lop­pui­sin tie­dus­te­lut klo 12 jäl­keen
Mikä­li nume­roon ei vas­ta­ta Röm­pe­ri on sul­jet­tu.

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A‑kilta ry, Löy­dös­tie 4,
01600 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 10 — 14 

Löy­dös­tu­pa on auki ma – pe klo 9 – 15

kotisivut: