Vantaan A-kilta

Tervetuloa Vantaan A-killan kotisivuille!

Yhdistys

Tule viih­ty­mään muka­vaan ja päih­teet­tö­mään seu­raan!

Kun tun­net tar­vet­ta hyvään oloon ja päih­teet­tö­mään seu­raan olem­me juu­ri sinua var­ten. Meil­le kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta. Löy­dät meil­tä ver­tais­tu­kea toi­pu­mi­seen ja monen­lais­ta teke­mis­tä, haluat­pa tou­hu­ta yksin tai poru­kas­sa. Kaik­ki toi­min­tam­me on vapaa­eh­tois­ta ja vaih­toeh­to­ja osal­lis­tu­mi­seen riit­tää. Meil­lä on tar­jo­ta apua ja neu­vo­ja myös eri­lai­sis­sa arjen asiois­sa. Älä enää epä­röi, tule tutus­tu­maan mei­hin ja toi­min­taam­me Tik­ku­ri­laan ja Myyr­mä­keen.

Ver­tais­toi­min­nan lisäk­si meil­lä on tar­jo­ta päih­tee­tön­tä tuet­tua asu­mis­ta Van­taan Aso­las­sa sekä kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan pal­ve­lui­ta Tik­ku­ri­las­sa.

A-kiltatoiminnan perustehtävä on päihteettömän elämäntavan tukeminen.
Terveys ja hyvinvointi on yhteinen asiamme.

WEB SIVU KUWA

Toiminta

Toi­min­ta -sivul­la tie­do­te­taan sään­nöl­li­ses­tä toi­min­nas­ta ja viik­ko-ohjel­mis­ta eri toi­mi­pis­teis­säm­me. 

Kuntouttava työtoiminta

Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta paran­taa elä­män­hal­lin­taa ja lisää mah­dol­li­suuk­sia työl­lis­tyä. 

Asumispalvelut

Kil­ta­ko­ti on Van­taan A-kil­­ta ry:n päih­tee­tön tue­tun asu­mi­sen kun­tout­ta­va yhtei­sö asunn­ot­to­mil­le van­taa­lai­sil­le.

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A-kil­ta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01380 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 9–14

toimisto@vantaan-a-kilta.fi

A-kil­ta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 (klo 20:een mah­dol­lis­ten vapaa­eh­tois­ten voi­mal­la) ja vii­kon­lop­pui­sin klo 12–18

Val­vo­ja­pu­he­lin 041–364 3559
Täs­tä nume­ros­ta voit arki­sin klo 16 jäl­keen var­mis­taa aukio­lon.
Vii­kon­lop­pui­sin tie­dus­te­lut klo 12 jäl­keen
Mikä­li nume­roon ei vas­ta­ta Röm­pe­ri on sul­jet­tu.

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A-kil­ta ry, Löy­dös­tie 4,
01600 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 10 — 14 

Löy­dös­tu­pa on auki ti – to klo 10 – 14

kotisivut: