Vantaan A-kilta

Tervetuloa Vantaan A-killan kotisivuille!

Yhdistys

Van­taan A-kil­ta ry on itse­näi­nen yhdis­tys ja A- Kil­to­jen Lii­ton jäse­nyh­dis­tys. Yhdis­tyk­sen sään­nöt mää­rit­te­le­vät Van­taan A-kil­ta ry:n toi­min­taa ja sen tavoit­tei­ta. A-kil­ta­toi­min­ta on poliit­ti­ses­ti ja uskon­nol­li­ses­ti sitou­tu­ma­ton­ta.
Tavoit­tee­nam­me on tukea päih­de- ja mie­len­ter­vey­son­gel­mai­sia ja -toi­pu­jia päih­teet­tö­mään elä­män­ta­paan ver­tais­tuen ja toi­min­nal­li­suu­den avul­la.

Toi­min­nal­lam­me edis­täm­me päih­de­toi­pu­jien kes­ki­näis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja hei­dän omaeh­tois­ta pyr­ki­mys­tään koh­ti päih­teet­tö­myyt­tä ja parem­paa elä­män­laa­tua.

Toi­min­tam­me perim­mäi­se­nä tavoit­tee­na on osal­lis­tu­jien päih­teet­tö­myy­den avul­la saa­vut­ta­ma ihmi­sar­voi­nen elä­mä, koke­mus hyvin­voin­nis­ta ja tasa-arvoi­ses­ta kan­sa­lai­suu­des­ta. Tavoit­tee­nam­me on tukea yhdis­tyk­sen toi­min­nan ja yhteis­työn avul­la toi­min­taan osal­lis­tu­vien päih­teet­tö­myyt­tä, elä­män­hal­lin­taa, hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä.

Toi­min­nas­sam­me koros­tu­vat päih­teet­tö­myy­den ohel­la yhtei­söl­li­syys, vapaa­eh­toi­suus ja tasa­ver­tai­suus. Nämä toi­min­taa ohjaa­vat peri­aat­teet pysy­vät toi­min­tam­me kul­ma­ki­vi­nä, kun pidäm­me niis­tä huol­ta yhdes­sä. Toi­min­tam­me arvo­pe­rus­tan muo­dos­ta­vat ver­tais­tu­ki, päih­teet­tö­myys, vapaa­eh­toi­suus, yhtei­söl­li­syys, yhteis­toi­min­ta ja toi­min­nal­li­suus.

Var­si­nai­nen toi­min­tam­me muo­dos­tuu mää­rä­muo­toi­sen toi­min­nan lisäk­si vapaa­muo­toi­ses­ta, päi­vit­täin tapah­tu­vas­ta, päih­teet­tö­mäs­tä yhdes­sä ole­mi­ses­ta ja vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta, jota A-kil­ta­toi­min­nan arvot ja toi­min­taam­me kos­ke­vat peri­aat­teet mää­rit­tä­vät. Tämä toi­min­ta­suun­ni­tel­ma tuo osal­taan esiin yhtei­söm­me yhdes­sä mää­rit­tä­miä suun­ta­viit­to­ja sii­hen, mitä ja miten teem­me.

A-kiltatoiminnan perustehtävä on päihteettömän elämäntavan tukeminen.
Terveys ja hyvinvointi on yhteinen asiamme.

WEB SIVU KUWA

Toiminta

Toi­min­ta -sivul­la tie­do­te­taan sään­nöl­li­ses­tä toi­min­nas­ta ja viik­ko-ohjel­mis­ta eri toi­mi­pis­teis­säm­me. 

Kuntouttava työtoiminta

Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta paran­taa elä­män­hal­lin­taa ja lisää mah­dol­li­suuk­sia työl­lis­tyä. 

Asumispalvelut

Kil­ta­ko­ti on Van­taan A-kil­­ta ry:n päih­tee­tön tue­tun asu­mi­sen kun­tout­ta­va yhtei­sö asunn­ot­to­mil­le van­taa­lai­sil­le.

Yhteystiedot

Tikkurila, A-kilta Villa Grönberg (Römperi)

Van­taan A-kil­ta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01380 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 9–14

toimisto@vantaan-a-kilta.fi

A-kil­ta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 (klo 20:een mah­dol­lis­ten vapaa­eh­tois­ten voi­mal­la) ja vii­kon­lop­pui­sin klo 12–18

Val­vo­ja­pu­he­lin 040–360 1382
Täs­tä nume­ros­ta voit arki­sin klo 16 jäl­keen var­mis­taa aukio­lon.
Vii­kon­lop­pui­sin tie­dus­te­lut klo 12 jäl­keen
Mikä­li nume­roon ei vas­ta­ta Röm­pe­ri on sul­jet­tu.

Myyrmäki, Löydöstupa

 

Van­taan A-kil­ta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01370 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 10 — 14 

Löy­dös­tu­pa on auki ti – to klo 10 – 14

kotisivut: