Vantaan A-kilta

Tervetuloa Vantaan A-killan kotisivuille!

Yhdistys

Kiltatoiminta ja korona!

(päi­vi­tet­ty 18.8.)

Kil­ta­toi­min­ta on palau­tu­nut uomiin­sa kevään ja kesän rajoi­tus­toi­mien jäl­keen. Rajoi­tuk­set on nyt pää­osin puret­tu, mut­ta hyvät hygie­nia­käy­tän­nöt ja tur­va­vä­lien pitä­mi­nen on edel­leen tär­ke­ää uusien tar­tun­to­jen tor­ju­mi­sek­si sekä toi­min­nan jat­ku­mi­sek­si.

Lie­väs­ti­kin fluns­sa­oi­rei­se­na on pysyt­tä­vä pois­sa päi­vä­toi­min­ta­kes­kuk­sis­ta. Kun­kin vie­rai­li­jan on huo­leh­dit­ta­va 1–2 met­rin tur­va­vä­lis­tä ja hyväs­tä käsi­hy­gie­nias­ta. Mikä­li täy­tyy aivas­taa tai yskiä, on se teh­tä­vä ker­ta­käyt­töi­seen nenä­lii­naan tai hihaan. Nou­da­ta eri­tyis­tä huo­lel­li­suut­ta, jos kuu­lut ris­ki­ryh­mään, olet yli 70-vuo­tias, jos talou­des­sa­si asuu ris­ki­ryh­mään kuu­lu­va, tai jos tapaat ris­ki­ryh­mään kuu­lu­via.

Nou­da­tam­me koro­na­pan­de­mian hal­lin­nan suh­teen Suo­men hal­li­tuk­sen ja viran­omais­ten anta­mia suo­si­tuk­sia.

Päi­vä­toi­min­ta­kes­kuk­sis­sa on saa­ta­vil­la ker­ta­käyt­töi­siä nenä-suusuo­jai­mia toi­min­tam­me osal­lis­tu­vien tur­vaa­mi­sek­si. Suo­sit­te­lem­me nenä-suusuo­jai­mia käy­tet­tä­väk­si kai­kis­sa lähi­kon­tak­teis­sa, jois­sa tur­va­vä­lin pitä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta.

Röm­pe­ri avoin­na arki­sin 8–16, ilto­jen ja vii­kon­lop­pu­jen aukio­lot riip­pu­vai­sia vapaa­eh­toi­sis­ta. Lou­nas­tar­joi­lu (3€) on aloi­tet­tu uudel­leen.

Löy­dös­tu­pa avoin­na arki­sin 9–15

 


Tule viih­ty­mään muka­vaan ja päih­teet­tö­mään seu­raan!

Kun tun­net tar­vet­ta hyvään oloon ja päih­teet­tö­mään seu­raan olem­me juu­ri sinua var­ten. Meil­le kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta. Löy­dät meil­tä ver­tais­tu­kea toi­pu­mi­seen ja monen­lais­ta teke­mis­tä, haluat­pa tou­hu­ta yksin tai poru­kas­sa. Kaik­ki toi­min­tam­me on vapaa­eh­tois­ta ja vaih­toeh­to­ja osal­lis­tu­mi­seen riit­tää. Meil­lä on tar­jo­ta apua ja neu­vo­ja myös eri­lai­sis­sa arjen asiois­sa. Älä enää epä­röi, tule tutus­tu­maan mei­hin ja toi­min­taam­me Tik­ku­ri­laan ja Myyr­mä­keen.

Ver­tais­toi­min­nan lisäk­si meil­lä on tar­jo­ta päih­tee­tön­tä tuet­tua asu­mis­ta Van­taan Aso­las­sa sekä kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan pal­ve­lui­ta Tik­ku­ri­las­sa.

Koke­mus­asian­tun­ti­ja­rek­ry­toin­ti — KAP Van­taa

KAP Van­taa -han­ke palk­kaa vii­si osa-aikais­ta koke­mus­asian­tun­ti­jaa mää­rä­ai­kai­seen työ­suh­tee­seen syk­syk­si 2020. Työ­teh­tä­viä ovat muun muas­sa kou­lut­ta­mi­nen, yhteis­ke­hit­tä­mi­nen ja työ­pa­jo­jen pitä­mi­nen.
Klik­kaa link­ki auki haku­kaa­vak­kee­seen ja lue lisää!

Rek­ry­toin­tiin liit­ty­vät lisä­tie­dus­te­lut:

27.–31.7.2020 han­ke­työn­te­ki­jä Kat­ri Sal­mi

katri.salmi@vantaan-a-kilta.fi, puh. 050 321 1577

3.–7.8.2020 han­ke­pääl­lik­kö Rai­sa Sara­nie­mi

raisa.saraniemi@vantaan-a-kilta.fi, puh. 050 320 1285

A-kiltatoiminnan perustehtävä on päihteettömän elämäntavan tukeminen.
Terveys ja hyvinvointi on yhteinen asiamme.

WEB SIVU KUWA

Toiminta

Toi­min­ta -sivul­la tie­do­te­taan sään­nöl­li­ses­tä toi­min­nas­ta ja viik­ko-ohjel­mis­ta eri toi­mi­pis­teis­säm­me. 

Kuntouttava työtoiminta

Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta paran­taa elä­män­hal­lin­taa ja lisää mah­dol­li­suuk­sia työl­lis­tyä. 

Asumispalvelut

Kil­ta­ko­ti on Van­taan A-kil­­ta ry:n päih­tee­tön tue­tun asu­mi­sen kun­tout­ta­va yhtei­sö asunn­ot­to­mil­le van­taa­lai­sil­le.

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A-kil­ta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01380 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 9–14

toimisto@vantaan-a-kilta.fi

A-kil­ta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 (klo 20:een mah­dol­lis­ten vapaa­eh­tois­ten voi­mal­la) ja vii­kon­lop­pui­sin klo 12–18

Val­vo­ja­pu­he­lin 041–364 3559
Täs­tä nume­ros­ta voit arki­sin klo 16 jäl­keen var­mis­taa aukio­lon.
Vii­kon­lop­pui­sin tie­dus­te­lut klo 12 jäl­keen
Mikä­li nume­roon ei vas­ta­ta Röm­pe­ri on sul­jet­tu.

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A-kil­ta ry, Löy­dös­tie 4,
01600 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 10 — 14 

Löy­dös­tu­pa on auki ti – to klo 9 – 15

kotisivut: