Vantaan A‑kilta

Tervetuloa Vantaan A‑killan kotisivuille!

Yhdistys

Koro­na­tur­val­lis­ta A‑kiltatoimintaa 3.–18. toukokuuta!

 

Koro­na­ra­joi­tuk­sia on vähen­net­ty ja voim­me ava­ta toi­min­taam­me tur­val­li­suus huo­mioi­den. Tar­ken­nuk­sia ja muu­tok­sia teh­dään tilan­teen ja tar­peen mukaan.

 

Vas­tuu toi­sis­tam­me edel­lyt­tää koro­nae­pi­de­mian huo­mioi­mi­sen kai­kes­sa toi­min­nas­sam­me ja kai­kis­sa koh­taa­mi­sis­sa. Oiree­ton ter­vey­den­ti­la ja sel­vä päi­vä ovat osal­lis­tu­mi­sen edellytyksiä.

 

Edel­ly­täm­me mas­kin käyt­töä sisä­ti­lois­sa, kun tilas­sa on enem­män kuin yksi hen­ki­lö. Huo­leh­dim­me tur­va­vä­leis­tä sisä- ja ulko­ti­lois­sa. Väl­täm­me yli kuu­den hen­gen kokoon­tu­mi­sia. Kukin osal­lis­tu­ja huo­leh­tii hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta koro­na­hy­gie­nias­taan. A‑kilta huo­leh­tii päi­vit­täin tilo­jen kos­ke­tus­pin­to­jen puh­dis­tuk­ses­ta. Tar­joam­me mas­ke­ja osallistujille.

 

Kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sil­la (Röm­pe­ri) huo­leh­dim­me turvaväleistä:

  • ulko­ti­lat (puu­tar­ha, huvi­la­ka­tos, ulko­pe­lit ja gril­li­per­jan­tai) 10 hlö
  • poh­ja­ker­ros (bän­di­ti­la, sau­na, punt­ti­sa­li ja puu­työt) 5 hlö
  • krs, yhtei­sö­ti­la (keit­tiö, olk­ka­ri, bil­jar­di ja pin­gis) 10 hlö
  • ker­ros, ylä­ker­ta (tie­to­ko­ne, käsi­työ­huo­ne ja kir­jas­to) 5 hlö

 

Löy­dös­tu­van sisä­ti­lois­sa osal­lis­tu­ja­ra­joi­tus on 6 hen­ki­löä. Piha- ja puu­tar­ha­toi­min­ta tur­va­vä­leis­tä huolehtien.

 

Röm­pe­ri on avoin­na arki­sin 8–16.

Löy­dös­tu­pa on avoin­na arki­sin 9–15 (ma ja pe pals­ta­ryh­män aikaan sul­jet­tu: seu­raa ilmoittelua!).

Kah­via tar­jol­la klo 9, 11, 13 ja 15

 

Toi­min­taa

 

Pals­ta­toi­min­ta on alka­mas­sa Löy­dös­tu­val­la: seu­raa ilmoittelua!

Ohjat­tua ulko­lii­kun­taa Röm­pe­ris­sä ja/tai Löy­dös­tu­van pals­tal­la: seu­raa ilmoittelua!

Gril­li­per­jan­tait Löy­dös­tu­van pals­tal­la ja Röm­pe­ris­sä klo 11 alkaen.

Ret­ket Kera­van­jär­ven lei­ri­kes­kuk­seen joka toi­nen viik­ko alkaen 12.5.

Piha­pe­le­jä aina kun pelatuttaa.

Röm­pe­rin har­ras­te­ti­lat ovat em. rajoi­tuk­sin käytettävissä.

 

Ryh­mä­toi­min­ta ja ruokajako 

 

 

  • Kes­kus­te­lu­ryh­mät
    Maa­nan­tai ja tors­tai klo 10.

Hybri­di­mal­li: Löy­dös­tu­val­la ja Röm­pe­ris­sä pai­kan pääl­lä (max 6 hlö ryh­mä) tai Zoomissa
Link­ki: https://us02web.zoom.us/j/7969482488

 

  • Ruo­ka­ja­ko tiistaisin
    Röm­pe­ris­sä ja Löy­dös­tu­val­la klo 11–12

 

 

Pide­tään huol­ta – ja yhteyttä!

Van­taan A‑killan sakki

 

 

A‑kiltatoiminnan perustehtävä on päihteettömän elämäntavan tukeminen.
Terveys ja hyvinvointi on yhteinen asiamme.

WEB SIVU KUWA

Toiminta

Toi­min­ta ‑sivul­la tie­do­te­taan sään­nöl­li­ses­tä toi­min­nas­ta ja viik­ko-ohjel­mis­ta eri toimipisteissämme. 

Kuntouttava työtoiminta

Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta paran­taa elä­män­hal­lin­taa ja lisää mah­dol­li­suuk­sia työllistyä. 

Asumispalvelut

Kil­ta­ko­ti on Van­taan A‑kil­ta ry:n päih­tee­tön tue­tun asu­mi­sen kun­tout­ta­va yhtei­sö asunn­ot­to­mil­le vantaalaisille.

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A‑kilta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01370 Vantaa

045‑1616 838 arki­sin klo 9–14

toimisto@vantaan-a-kilta.fi

A‑kilta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 (klo 20:een mah­dol­lis­ten vapaa­eh­tois­ten voi­mal­la) ja vii­kon­lop­pui­sin klo 12–18

Val­vo­ja­pu­he­lin 041–364 3559
Täs­tä nume­ros­ta voit arki­sin klo 16 jäl­keen var­mis­taa aukiolon.
Vii­kon­lop­pui­sin tie­dus­te­lut klo 12 jälkeen
Mikä­li nume­roon ei vas­ta­ta Röm­pe­ri on suljettu.

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A‑kilta ry, Löy­dös­tie 4,
01600 Vantaa 

045‑1616 838 arki­sin klo 10 — 14 

Löy­dös­tu­pa on auki ma – pe klo 9 – 15

kotisivut: