Vantaan A‑kilta

Tervetuloa Vantaan A‑killan kotisivuille!

Yhdistys

 

A‑kiltatoiminnan kevät ‑21

Koro­na­pan­de­mia Suo­mes­sa ja eten­kin Uudel­la­maal­la pahe­nee enti­ses­tään. Viruk­sen uudet päi­vi­tyk­set ovat
entis­tä ärhä­käm­piä. Pidäm­me yllä toi­voa parem­mas­ta mah­dol­lis­ta­mal­la A‑kiltatoimintaa
viran­omais­ra­joi­tus­ten ja suo­si­tus­ten sal­li­mis­sa rajois­sa. Ter­veys ja huo­len­pi­to toi­sis­tam­me on yhteinen
asiamme.

Maa­nan­tai 15.3.2021 alkaen kaik­ki ryh­mä­muo­toi­nen A‑kiltatoiminta kes­key­te­tään toistaiseksi 
(Kera­van­jär­ven lei­ri­kes­kuk­sen kes­ki­viik­ko­ret­ket, gril­li­per­jan­tait ja Röm­pe­rin har­ras­te­ti­lo­jen varaaminen 
jää­vät tauolle).

Oma­toi­mi­ret­kei­lyä Keravanjärvelle
Kera­van­jär­ven lei­ri­kes­kus on A‑kiltatoimintaan osal­lis­tu­vien käy­tet­tä­vis­sä kah­te­na kes­ki­viik­ko­na: 17.3. ja
24.3. Lei­ri­kes­kus­ta ympä­ris­töi­neen voi käyt­tää oma­toi­mi­seen ulkoi­luun. Yhteis­kul­je­tuk­sia A‑killan toimesta
ei jär­jes­te­tä. Lisä­tie­to­ja Kati (050 360 2233) ja Jou­ni (045 1616 481).

Tule tapaa­maan A‑killan työntekijöitä
A‑killan työn­te­ki­jöi­tä on mah­dol­lis­ta tava­ta sovi­tus­ti Löy­dös­tu­val­la ja Röm­pe­ris­sä. A‑killan toimipaikoissa
huo­leh­di­taan koro­na­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vien lakien, sään­tö­jen ja ohjei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta: mm.
oireet­to­muus (koro­na­oi­reet), mas­kien käyt­tö, tur­va­vä­lit ja käsihygienia.
Iina 050 301 2007 ja Pete 050 475 6895
Mobii­lia­lus­tai­set ryh­mä­toi­min­ta­muo­dot jat­ku­vat aiem­paan tapaan

Ysi­vi­sa
Arki­aa­mui­sin Discor­dis­sa klo 9.
Link­ki: https://discord.gg/qfrFcPH

Kes­kus­te­lu­ryh­mät
Zoo­mis­sa maa­nan­tai ja tors­tai klo 10.
Voit osal­lis­tua tue­tus­ti Röm­pe­ris­sä (lait­teet ja opastus/ Kati 050 360 22 33).
Link­ki: https://us02web.zoom.us/j/7969482488

Ruo­ka­ja­ko tiistaisin
Tiis­tais­ta ruo­ka­ja­koa jat­ke­taan Röm­pe­ris­sä ja Löy­dös­tu­val­la (klo 11–12). Ruo­ka­ja­ko toteu­te­taan siten, että
yksi hen­ki­lö asioi kerrallaan.

Pide­tään huol­ta – ja yhteyttä!
Van­taan A‑killan sakki

 

A‑kiltatoiminnan perustehtävä on päihteettömän elämäntavan tukeminen.
Terveys ja hyvinvointi on yhteinen asiamme.

WEB SIVU KUWA

Toiminta

Toi­min­ta ‑sivul­la tie­do­te­taan sään­nöl­li­ses­tä toi­min­nas­ta ja viik­ko-ohjel­mis­ta eri toimipisteissämme. 

Kuntouttava työtoiminta

Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta paran­taa elä­män­hal­lin­taa ja lisää mah­dol­li­suuk­sia työllistyä. 

Asumispalvelut

Kil­ta­ko­ti on Van­taan A‑kil­ta ry:n päih­tee­tön tue­tun asu­mi­sen kun­tout­ta­va yhtei­sö asunn­ot­to­mil­le vantaalaisille.

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A‑kilta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01370 Vantaa

045‑1616 838 arki­sin klo 9–14

toimisto@vantaan-a-kilta.fi

A‑kilta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 (klo 20:een mah­dol­lis­ten vapaa­eh­tois­ten voi­mal­la) ja vii­kon­lop­pui­sin klo 12–18

Val­vo­ja­pu­he­lin 041–364 3559
Täs­tä nume­ros­ta voit arki­sin klo 16 jäl­keen var­mis­taa aukiolon.
Vii­kon­lop­pui­sin tie­dus­te­lut klo 12 jälkeen
Mikä­li nume­roon ei vas­ta­ta Röm­pe­ri on suljettu.

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A‑kilta ry, Löy­dös­tie 4,
01600 Vantaa 

045‑1616 838 arki­sin klo 10 — 14 

Löy­dös­tu­pa on auki ma – pe klo 9 – 15

kotisivut: