Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta

Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta paran­taa elä­män­hal­lin­taa ja lisää mah­dol­li­suuk­sia työl­lis­tyä. Toi­min­ta on tar­koi­tet­tu niil­le, jot­ka ovat olleet työt­tö­mi­nä pidem­pään. Toi­min­nan aika­na saat tukea ja apua omiin yksi­löl­li­siin tar­pei­sii­si. Kysees­sä ei ole työ­suh­de, vaan tavoit­tee­na on esi­mer­kik­si totut­tau­tua työ­elä­män peli­sään­töi­hin ja jämä­köit­tää omaa elä­män­hal­lin­taa.

Voit osal­lis­tua työ­toi­min­taan 2–4 päi­vä­nä vii­kos­sa. Kans­sa­si laa­di­taan yksi­löl­li­set elä­män­ti­lan­net­ta ja työl­lis­ty­mis­tä edis­tä­vät tavoit­teet, joi­den saa­vut­ta­mis­ta tue­taan. Tukea voi saa­da mm. päih­deon­gel­man hoi­toon, talous­ti­lan­teen sel­vit­te­lyyn, tuki- ja etuus­asioi­den hoi­ta­mi­seen sekä kou­lu­tus- ja työl­lis­ty­mis­vaih­toeh­to­jen sel­kiyt­tä­mi­seen.

Kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä ovat:
  • siis­ti­mi­nen
  • viher­kas­vien- ja puu­tar­han­hoi­to
  • puu­työt mm. huo­ne­ka­lu­jen kun­nos­tus
  • kiin­teis­tön kun­nos­sa­pi­to ja remon­toin­ti
  • keit­tiö­teh­tä­vät (edel­lyt­tää hygie­nia­pas­sia)
  • käsi­työt ja askar­te­lu

Lisä­tie­to­ja kun­tout­ta­vas­ta työ­toi­min­nas­ta antaa Kati Skyt­tä p. 050 360 2233

tyotoiminta

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A‑kilta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01370 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 9–14

toimisto@vantaan-a-kilta.fi

A‑kilta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 (klo 20:een mah­dol­lis­ten vapaa­eh­tois­ten voi­mal­la) ja vii­kon­lop­pui­sin klo 12–18

Val­vo­ja­pu­he­lin 041–364 3559
Täs­tä nume­ros­ta voit arki­sin klo 16 jäl­keen var­mis­taa aukio­lon.
Vii­kon­lop­pui­sin tie­dus­te­lut klo 12 jäl­keen
Mikä­li nume­roon ei vas­ta­ta Röm­pe­ri on sul­jet­tu.

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A‑kilta ry, Löy­dös­tie 4,
01600 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 10 — 14 

Löy­dös­tu­pa on auki ma – pe klo 9 – 15

kotisivut: