some2

Koke­mus­asian­tun­ti­ja­pank­ki — KAP Vantaa

KAP Van­taa on Van­taan A‑Kilta ry:n hal­lin­noi­ma kol­mi­vuo­ti­nen han­ke (STEA 2020–2023). Hank­keen yti­mes­sä on yhteis­ke­hit­tä­mi­nen. Kes­kei­nen kump­pa­ni on KoKoA — Kou­lu­te­tut Koke­mus­asian­tun­ti­jat ry, joka on ollut kehit­tä­mäs­sä han­kei­de­aa ja on muka­na hank­keen käy­tän­nön toteu­tuk­ses­sa. Mui­ta kump­pa­nei­ta ovat Van­taan kau­pun­gin sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut, Rikos­seu­raa­mus­lai­tos, Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos, Tuki­hen­ki­lö­työ ry, Hyvät Tuu­let ry ja A‑Kiltojen Liit­to ry. Mai­ni­tut tahot muo­dos­ta­vat hank­keen ohjausryhmän.

Hank­kees­sa kou­lu­te­taan koke­mus­asian­tun­ti­joi­ta Van­taan sote-pal­ve­lui­hin niin asia­kas­työ­hön, pal­ve­lu­jen kehit­tä­jik­si kuin koke­mus­tut­ki­joik­si. Lisäk­si hank­kees­sa luo­daan pank­ki, jon­ka avul­la koke­mus­asian­tun­ti­joi­den osaa­mi­sen levit­tä­mi­nen on help­poa ja sys­te­maat­tis­ta. Van­taan kau­pun­ki on sitou­tu­nut tilaa­maan hank­keen kou­lu­tet­tu­ja koke­mus­asian­tun­ti­joi­ta eri­lai­siin palk­kio­pe­rus­tei­siin työ­teh­tä­viin sote-palveluissa. 

Toi­min­ta on tar­koi­tet­tu kai­kil­le, joil­la on oma­koh­tais­ta koke­mus­ta eri­lai­sis­ta sote-pal­ve­luis­ta (päih­de- ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lut, aikuis­so­si­aa­li­työ ja asu­mis­pal­ve­lut). Kou­lu­tuk­sen lisäk­si tar­jol­la on ver­tais­men­to­roin­tia, yksi­lö­oh­jaus­ta ja palk­kio­pe­rus­tei­sia koke­mus­asian­tun­ti­ja­teh­tä­viä. Osal­lis­tu­jil­ta toi­vo­taan kykyä sitou­tua toimintaan!

TILAA KOKEMUSASIANTUNTIJA

Koke­mus­asian­tun­ti­ja­pan­kin tilaus­lo­mak­kee­seen pää­set täs­tä lin­kis­tä: https://akilta.walmu.fi/ilmoittautuminen/ilmoittaudu.php

Jos sinul­la on kysyt­tä­vää tilaa­mi­seen tai koke­mus­asian­tun­ti­ja­pan­kin toi­min­taan liittyen,
ota yhteyt­tä tilaus­ten­kä­sit­te­li­jä Kat­ri Sal­meen tai han­ke­pääl­lik­kö Riik­ka Hyvä­ri­seen. Yhteys­tie­dot alla.

Riikka Hyvärinen

Hankepäällikkö

riikka.hyvarinen@vantaan-a-kilta.fi
+358 (0)50 320 1285

Vas­tuu­alu­eet: Hank­keen hal­lin­nol­li­set asiat, esi­hen­ki­lö­teh­tä­vät, sidos­ryh­mä­työ, vies­tin­tä, arvioin­ti, jat­ko­kou­lu­tuk­set sekä KAP Van­taa ‑tilaus­jär­jes­tel­mä ja kokemusasiantuntijatilaukset

Katja Perttunen

Hanketyöntekijä

katja.perttunen@vantaan-a-kilta.fi
+358 (0)50 551 9667

Vas­tuu­alu­eet : Koke­mus­asian­tun­ti­ja­pan­kin toi­mek­sian­to­jen välit­tä­mi­nen ja pank­ki­toi­min­nan koor­di­noin­ti, hank­keen sisäi­nen viestintä

 

 

 Nina Osenius

Hanketyöntekijä

nina.osenius@vantaan-a-kilta.fi
+358 (0)50 321 1577

Vas­tuu­alu­eet : Hank­keen kou­lu­tus­ten suun­nit­te­lu ja — toteu­tus, ver­tais­men­to­roin­ti toi­min­nan koor­di­noin­ti sekä sidosryhmäyhteistyö

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A‑kilta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01370 Vantaa

A‑kilta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A‑kilta ry, Löy­dös­tie 4D,
01600 Vantaa 

Löy­dös­tu­pa on auki
ma – pe klo 9 – 15

kotisivut: