Koke­mus­asian­tun­ti­ja­pank­ki — KAP Van­taa

KAP Van­taa on Van­taan A‑Kilta ry:n hal­lin­noi­ma kol­mi­vuo­ti­nen han­ke (STEA 2020–2022). Hank­keen yti­mes­sä on yhteis­ke­hit­tä­mi­nen. Kes­kei­nen kump­pa­ni on KoKoA — Kou­lu­te­tut Koke­mus­asian­tun­ti­jat ry, joka on ollut kehit­tä­mäs­sä han­kei­de­aa ja on muka­na hank­keen käy­tän­nön toteu­tuk­ses­sa. Mui­ta kump­pa­nei­ta ovat Van­taan kau­pun­gin sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut, Rikos­seu­raa­mus­lai­tos, Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos, Tuki­hen­ki­lö­työ ry, Hyvät Tuu­let ry ja A‑Kiltojen Liit­to ry. Mai­ni­tut tahot muo­dos­ta­vat hank­keen ohjaus­ryh­män.

Hank­kees­sa kou­lu­te­taan koke­mus­asian­tun­ti­joi­ta Van­taan sote-pal­ve­lui­hin niin asia­kas­työ­hön, pal­ve­lu­jen kehit­tä­jik­si kuin koke­mus­tut­ki­joik­si. Lisäk­si hank­kees­sa luo­daan pank­ki, jon­ka avul­la koke­mus­asian­tun­ti­joi­den osaa­mi­sen levit­tä­mi­nen on help­poa ja sys­te­maat­tis­ta. Van­taan kau­pun­ki on sitou­tu­nut tilaa­maan hank­keen kou­lu­tet­tu­ja koke­mus­asian­tun­ti­joi­ta eri­lai­siin palk­kio­pe­rus­tei­siin työ­teh­tä­viin sote-pal­ve­luis­sa.

Toi­min­ta on tar­koi­tet­tu kai­kil­le, joil­la on oma­koh­tais­ta koke­mus­ta eri­lai­sis­ta sote-pal­ve­luis­ta (päih­de- ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lut, aikuis­so­si­aa­li­työ ja asu­mis­pal­ve­lut). Kou­lu­tuk­sen lisäk­si tar­jol­la on ver­tais­men­to­roin­tia, yksi­lö­oh­jaus­ta ja palk­kio­pe­rus­tei­sia koke­mus­asian­tun­ti­ja­teh­tä­viä. Osal­lis­tu­jil­ta toi­vo­taan kykyä sitou­tua toi­min­taan!

Yhteystiedot:

Han­ke­pääl­lik­kö Rai­sa Sara­nie­mi:
raisa.saraniemi@vantaan-a-kilta.fi
+358 (0) 50 320 1285

(Vas­tuu­alu­eet: Hank­keen hal­lin­nol­li­set asiat,
koke­mus­asian­tun­ti­ja­pank­ki, sidos­ryh­mä­työ, vies­tin­tä ja arvioin­ti)

Han­ke­työn­te­ki­jä Kat­ri Sal­mi:
katri.salmi@vantaan-a-kilta.fi
+ 358 (0) 503211577

(Vas­tuu­alu­eet: Kou­lu­tuk­set, koke­mus­asian­tun­ti­ja- ja ver­tais­men­to­roin­ti, sidos­ryh­mä­työ)

Siir­ry hank­keen omil­le net­ti­si­vuil­le.

kivet

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A‑kilta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01370 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 9–14

toimisto@vantaan-a-kilta.fi

A‑kilta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 (klo 20:een mah­dol­lis­ten vapaa­eh­tois­ten voi­mal­la) ja vii­kon­lop­pui­sin klo 12–18

Val­vo­ja­pu­he­lin 041–364 3559
Täs­tä nume­ros­ta voit arki­sin klo 16 jäl­keen var­mis­taa aukio­lon.
Vii­kon­lop­pui­sin tie­dus­te­lut klo 12 jäl­keen
Mikä­li nume­roon ei vas­ta­ta Röm­pe­ri on sul­jet­tu.

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A‑kilta ry, Löy­dös­tie 4,
01600 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 10 — 14 

Löy­dös­tu­pa on auki ma – pe klo 9 – 15

kotisivut: