Asumispalvelut

Päihteetön Kiltakoti asunnottomille vantaalaisille

A-kil­lan päih­tee­tön Kil­ta­ko­ti val­mis­tui 2007 asunn­ot­to­mia van­taa­lai­sia päih­de­kun­tou­tu­jia var­ten.

Kil­ta­ko­ti on Van­taan A-kil­ta ry:n päih­tee­tön tue­tun asu­mi­sen kun­tout­ta­va yhtei­sö asunn­ot­to­mil­le van­taa­lai­sil­le. Van­taan A-kil­ta aloit­ti asu­mis­pal­ve­lut kesäl­lä 1999 Kor­sos­sa Van­taan kau­pun­gil­ta vuo­kra­tus­sa talos­sa (Kor­son hoi­to­ko­ti). Vuon­na 2007 A-kil­lal­le val­mis­tui uusi Kil­ta­ko­ti Van­taan Aso­laan. Talos­sa on yksiöi­tä ja solua­sun­to­ja asunn­ot­to­mil­le van­taa­lai­sil­le – sekä yksi­näi­sil­le ihmi­sil­le että paris­kun­nil­le.


Asun­non hake­mi­nen Kil­ta­ko­tiin tapah­tuu Van­taan kau­pun­gin asunn­ot­to­mien sosi­aa­li­työn kaut­ta tai otta­mal­la yhteys Kil­ta­ko­tiin. Asu­kas­va­lin­nat Kil­ta­ko­tiin teke­vät Van­taan kau­pun­gin sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­mi ja Van­taan A-kil­ta yhteis­työ­nä.

Päih­tee­tön Kil­ta­ko­ti tar­jo­aa asun­to­ja, tukea ja kun­tou­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia
asunn­ot­to­mil­le van­taa­lai­sil­le päih­de­toi­pu­jil­le.

Kil­ta­ko­din asuk­kaat saa­vat tukea arjes­sa sel­viy­ty­mi­seen taloon pal­ka­tul­ta hen­ki­lö­kun­nal­ta. Asuk­kaat saa­vat pal­ve­luoh­jaus­ta arjen hal­lin­taan, ter­vey­den­hoi­toon, viran­omai­s­asioin­tiin ja sosi­aa­li­suu­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Kil­ta­ko­ti edus­taa yhtei­söl­lis­tä asu­mis­ta par­haim­mil­laan: Kiin­teis­tön hoi­to­työt teh­dään yhdes­sä, ja vas­tuu töis­tä kan­ne­taan yhdes­sä vuo­ro­vii­koin.

Kil­ta­ko­din hen­ki­lö­kun­ta pyr­kii vah­vis­ta­maan asuk­kai­den posi­tii­vis­ta asen­net­ta elä­mään sekä anta­maan uskoa ja toi­voa tule­vai­suu­teen. Yhtei­sö­ko­kouk­sia jär­jes­te­tään vii­koit­tain. Asuk­kai­den kans­sa teh­dään myös yhtei­siä ret­kiä ja vie­te­tään yhtei­siä juh­lia arjen kes­kel­lä.

Yhteystiedot:

Vas­taa­va asu­mis­pal­ve­luoh­jaa­ja Jari Kort­sa­lo: puh. 040 750 7331
Kil­ta­ko­din lan­ka­pu­he­lin: (09) 823 5135
Asu­mis­pal­ve­luoh­jaa­jat Pau­la Natt ja Kir­si Kivi­mä­ki: puh. 045 139 4855
Säh­kö­pos­ti: kiltakoti@vantaan-a-kilta.fi
Sydän­tie 4, 01400 Van­taa

facebook-kansi

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A-kil­ta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01380 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 9–14

toimisto@vantaan-a-kilta.fi

A-kil­ta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 (klo 20:een mah­dol­lis­ten vapaa­eh­tois­ten voi­mal­la) ja vii­kon­lop­pui­sin klo 12–18

Val­vo­ja­pu­he­lin 041–364 3559
Täs­tä nume­ros­ta voit arki­sin klo 16 jäl­keen var­mis­taa aukio­lon.
Vii­kon­lop­pui­sin tie­dus­te­lut klo 12 jäl­keen
Mikä­li nume­roon ei vas­ta­ta Röm­pe­ri on sul­jet­tu.

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A-kil­ta ry, Löy­dös­tie 4,
01600 Van­taa

045‑1616 838 arki­sin klo 10 — 14 

Löy­dös­tu­pa on auki ti – to klo 10 – 14

kotisivut: