Asumispalvelut

Päihteetön Kiltakoti asunnottomille vantaalaisille

A‑killan päih­tee­tön Kil­ta­ko­ti val­mis­tui 2007 asunn­ot­to­mia van­taa­lai­sia päih­de­kun­tou­tu­jia varten.

Kil­ta­ko­ti on Van­taan A‑kilta ry:n päih­tee­tön tue­tun asu­mi­sen kun­tout­ta­va yhtei­sö asunn­ot­to­mil­le van­taa­lai­sil­le. Van­taan A‑kilta aloit­ti asu­mis­pal­ve­lut kesäl­lä 1999 Kor­sos­sa Van­taan kau­pun­gil­ta vuo­kra­tus­sa talos­sa (Kor­son hoi­to­ko­ti). Vuon­na 2007 A‑killalle val­mis­tui uusi Kil­ta­ko­ti Van­taan Aso­laan. Talos­sa on yksiöi­tä ja solua­sun­to­ja asunn­ot­to­mil­le van­taa­lai­sil­le – sekä yksi­näi­sil­le ihmi­sil­le että pariskunnille.


Asun­non hake­mi­nen Kil­ta­ko­tiin tapah­tuu Van­taan kau­pun­gin asunn­ot­to­mien sosi­aa­li­työn kaut­ta tai otta­mal­la yhteys Kil­ta­ko­tiin. Asu­kas­va­lin­nat Kil­ta­ko­tiin teke­vät Van­taan kau­pun­gin sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­mi ja Van­taan A‑kilta yhteistyönä.

Päih­tee­tön Kil­ta­ko­ti tar­jo­aa asun­to­ja, tukea ja kuntoutumismahdollisuuksia
asunn­ot­to­mil­le van­taa­lai­sil­le päihdetoipujille.

Kil­ta­ko­din asuk­kaat saa­vat tukea arjes­sa sel­viy­ty­mi­seen taloon pal­ka­tul­ta hen­ki­lö­kun­nal­ta. Asuk­kaat saa­vat pal­ve­luoh­jaus­ta arjen hal­lin­taan, ter­vey­den­hoi­toon, viran­omai­s­asioin­tiin ja sosi­aa­li­suu­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Kil­ta­ko­ti edus­taa yhtei­söl­lis­tä asu­mis­ta par­haim­mil­laan: Kiin­teis­tön hoi­to­työt teh­dään yhdes­sä, ja vas­tuu töis­tä kan­ne­taan yhdes­sä vuoroviikoin.

Kil­ta­ko­din hen­ki­lö­kun­ta pyr­kii vah­vis­ta­maan asuk­kai­den posi­tii­vis­ta asen­net­ta elä­mään sekä anta­maan uskoa ja toi­voa tule­vai­suu­teen. Yhtei­sö­ko­kouk­sia jär­jes­te­tään vii­koit­tain. Asuk­kai­den kans­sa teh­dään myös yhtei­siä ret­kiä ja vie­te­tään yhtei­siä juh­lia arjen keskellä.

Yhteystiedot:

Vas­taa­va asumispalveluohjaaja: 

Har­ri Eeri­käi­nen puh. 040 750 7331

Asu­mis­pal­ve­luoh­jaa­jat:

Kir­si Kivi­mä­ki puh. 045 139 4855 ja 

Iina Hir­vo­nen puh. 050 301 2007

Jon­na Tiit­to­la-Odi­jie puh. 050 551 9663

Säh­kö­pos­ti: kiltakoti@vantaan-a-kilta.fi

Sydän­tie 4, 01400 Vantaa

facebook-kansi

Yhteystiedot

Römperi, Tikkurila

Van­taan A‑kilta ry, Joki­nie­men­ka­tu 9, 01370 Vantaa

A‑kilta Vil­la Grön­berg, ”Röm­pe­ri”,  on auki arki­sin klo 8–16 

Löydöstupa, Myyrmäki

Van­taan A‑kilta ry, Löy­dös­tie 4D,
01600 Vantaa 

Löy­dös­tu­pa on auki
ma – pe klo 9 – 15

kotisivut: